بیمه درمان تکمیلی

1229

بیمه نامه درمان گروهی جزء بیمه های اشخاص می باشد که شرکت ها و سازمان ها برای پوشش هزیبنه های درمان کارکنان خود آن را درخواست می دهند. در واقع شما با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت. مدت بیمه‌نامه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی، یک سال است. معمولاً تاریخ سررسید هم دقیقاً همان ساعت و روز، در سال آینده خواهد بود .

ویژگی متقاضیان بیمه نامه درمان تکمیلی

در بیمه نامه درمان تکمیلی بایستی حداقل 50 نفر از طرف شرکت و یا سازمان بیمه گذار به شرکت بیمه معرفی شود .

کلیه پرسنل باید تحت پوشش بیمه های درمان معمولی مانند سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی و یا سازمان خدمات نیروهای مسلح (ارتش) باشند .

حداقل 50% کارکنان سازمان متقاضی بیمه درمان تکمیلی ‌باشند .

استعلام خسارت بیمه نامه درمان