تخفیفات

854

شرایط تخفیف بیمه نامه های اتومبیل به شرح ذیل اعلام میگردد :

بیمه بدنه ( به جز پراید، روآ، آردی )

دارندگان حساب بانک سامان 20 %

بیمه گذاران بیمه عمر 30 %

بیمه گذاران خانه امن یا دفترچه ای 20 %

خودروهای با ارزش بیش از 100 میلیون 40 %

خودروهای با ارزش بیش از 100 میلیون

صفرکیلومتر وارداتی بیش از 70 میلیون 60 %

صفرکیلومتر با ارزش بیش از 30میلیون 60 %

4 سال سابقه عدم خسارت یا بیشتر5 %

تخفیف نقدی 10 %

انتقال تخفیف ثالث به بدنه :

لزوم یکسان بودن مالک خودرو و بیمه گذار در بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو 

شرایط انتقال به شرح ذیل می باشد :

از 1 تا 2 سال تخفیف ثالث -----3 1 سال تخفیف بدنه 25 %

از 3 تا 4 سال تخفیف ثالث ----- 32 سال تخفیف بدنه 35 %

از 5 تا 8 سال تخفیف ثالث ----- 33 سال تخفیف بدنه 45 %


انتقال تخفیف بدنه به بدنه

 :بیمه گذار می تواند پس از فروش خودرو، به شرط داشتن بیمه بدنه قبلی سوابق تخفیف بیمه نامه خود و حق بیمه مازاد را به بیمه بدنه خودرو جدید انتقال دهد .

در صورتیکه فرد ماشین دیگری را به عنوان ماشین د